Algemene voorwaarden Hondenschool DemZu

Hier vindt u de algemene voorwaarden van hondenschool DemZu

Partijen:

– Hondenschool: Hondenschool DemZu, gevestigd te Lelystad, KvK nummer 64428567
– Cursist/klant: eigenaar van de hond
– Hond: hond(en) van cursist die de cursus en/of privéles volgen bij instructeur
– Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de hondenschool zich verbindt jegens de cursist/klant een cursus of privéles in te stellen ten behoeve van de hond.

Artikel 1 – Werkzaamheden

De hondenschool voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 2 – Algemeen

– Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen hondenschool en cursist/klant.
– Hondenschool behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Cursist/klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de cursist/klant, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
– Bij de inschrijving dient de cursist/klant het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.
– Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
– Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
– Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

Artikel 3 – Rechten en plichten Hondenschool DemZu

– Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de cursus. Zij kunnen eventueel, na overleg, gebruik maken van inhaaldagen.
– Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de cursus.
– Hondenschool heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn.
– De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
– De hondenschool heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 2 weken van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Tijdens deze vakanties is de hondenschool niet beschikbaar.
–  Hondenschool is werkzaam op maandag, woensdag en zondag.
– Wanneer hondenschool door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) de cursus niet kan verrichten, zal deze de cursist/klant zo snel als mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden.
– Hondenschool heeft het recht om de cursus niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op hondenschool verhaald worden. Er zullen inhaaldagen worden afgesproken.
– Hondenschool heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat cursist/klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

Artikel 4 – Rechten en plichten cursist/klant

– Cursist/klant is verplicht om hondenschool te voorzien van alle benodigde informatie rondom het huisdier.
– De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt (of getiterd).
– Bij eerste les van de cursus dient cursist/klant het entingsboekje/paspoort van de hond te overleggen.
– Cursist/klant meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan hondenschool.
– Cursist/klant gaat akkoord met een positieve manier van opvoeding en training. Hierbij zijn correctie materialen verboden.
– Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van correctiematerialen door cursist/klant, wordt de toegang tot cursus geweigerd. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.
– Cursist/klant zorgt dat de hond minimaal 2 uur voor het ophalen niet meer heeft gegeten i.v.m. eventuele gevaar voor maagkanteling.
-De cursist/klant dient uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
– Bij verhindering (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, inhaaldagen kunnen besproken of restitutie na rato.
– Inhaaldagen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaaldagen worden in overleg met de hondenschool en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd vervalt het recht op inhalen.
– Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.
– De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel.
– De hond dient tijdens de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de instructeur, aangelijnd te zijn.
– De honden mogen aan de lijn geen contact hebben met elkaar.
– In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan de gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.
– Tijdens de cursussen is het niet toegestaan gebruik te maken van telefoon (uitzondering in overleg), roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Artikel 5 – Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

– De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van cursist/klant. Cursist/klant blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
– Cursist/klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door hondenschool of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op cursist/klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.
– Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens de cursus.
– Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond.
– Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond.
– Hondenschool heeft een beroepaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 6 – Betalingen

– Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.
– Cursist/klant gaat akkoord met het vooraf betalen van de cursus. De cursus dienen uiterlijk voor aanvang van de cursus voldaan te worden. Dit kan per bank, contant of per pin bij de hondenschool. Cursist/klant ontvangt een factuur van de hondenschool met hierop het verschuldigde bedrag.
– In geval van niet tijdige betaling door cursist/klant zal de hondenschool de toegang tot de cursus weigeren.